Algemene Voorwaarden Shape Your Body personal training.

Artikel 1 Toepasselijkheid.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Shape Your Body personal training en de klant, tenzij Shape Your Body personal training en de klant voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

Artikel 2 Definities.

 1. Shape Your Body personal training: Mandy Koffijberg, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71133313, alsook personeel dat werkzaam is voor en ingehuurd wordt door, Shape Your Body personal training ook te noemen opdrachtnemer.
 2. Klant de persoon aan wie door Shape Your Body personal training een training of andere activiteit wordt gegeven, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Shape Your Body personal training en de klant bij aanschaf van één of meerdere diensten of producten, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;
 4. Dienstverlening: de diensten die Shape Your Body personal training aan de klant levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende privé- of groeps-activiteiten en/of andere trainingsvormen.
 5. Proefles: een natuurlijk persoon (m/v), die geen lidmaatschap heeft, die eenmalig deelneemt aan een van de trainingen/dienstverleningen die Shape Your Body personal training faciliteert.
 6. Trainer/Coach: degene die zorgdraagt voor de uitvoering van de training en/of dienstverlening van Shape Your Body personal training.

Artikel 3 Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en dienstverlening van Shape Your Body personal training zodra klant één of meerdere van de trainingen en/of diensten heeft afgenomen/ aangekocht danwel mondeling is overeengekomen.
 2. De algemene voorwaarden zijn te vinden op shapeyour-body.nl en kunnen desgewenst per post worden verstuurd.
 3. De klant stemt met het aankopen van één of meer van de diensten/producten in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden.
 4. Shape Your Body personal training is te allen tijde en zonder opgave van rede, bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste gewijzigde versie van de algemene voorwaarden zal steeds op de website: www.shapeyour-body.nl worden gepubliceerd.
 5. Alleen in onderling overleg kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan desbetreffend klant.

Artikel 4 Tot stand komen overeenkomst.

 1. De Overeenkomst tussen Shape Your Body personal training en de klant komt tot stand door middel van het aanvaarden van de algemene voorwaarden.
 2. Nadat de klant is gestart met de trainingen of aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan is de overeenkomst tussen beide partijen geldig.
 3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Shape Your Body personal training worden overgedragen.

Artikel 5 Betalingen.

 1. Betalingen van 10 rittenkaarten en/of losse lessen geschiedt vooraf doormiddel van betaling/ overschrijving via bank.
 2. Betalingstermijn van Shape Your Body personal training bedraagt 14 dagen.
 3. Indien tijdige betaling uit blijft is Shape Your Body personal training bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens de klant.
 4. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Shape Your Body personal training, ook in gevallen waarin de betaling door een derde partij wordt voldaan.
 5. Alle(buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van abonnementsgelden komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Trainingen inplannen en annuleren van trainingen.

 1. Personal trainingen of small group trainingen worden ingepland met de trainster en bevestigd via mail of whats app.
 2. Indien de klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de training van Shape Your Body personal training, dan dient dit maximaal 24 uur voor de training te worden geannuleerd middels whats app, telefonisch contact of mail.
 3. Bij niet tijdig annuleren van een afspraak is Shape Your Body personal training gerechtigd de kosten voor de les al dan niet volledig bij de klant in rekening te brengen.
 4. Indien het een small group training betreft en er onvoldoende, minder dan 3 deelnemers zijn, behoudt Shape Your Body personal training zich het recht om een afspraak te annuleren.
 5. Shape Your Body personal training is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een afspraak.

Artikel 7 Geldigheidsduur.

 1. 10 Rittenkaarten zijn 12 weken na aankoop geldig. Indien niet alle ritten zijn gebruikt, kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van geld.
 2. Losse les is 1 week geldig na aankoop. Indien er geen gebruik van de les wordt gemaakt kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van geld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid.

 1. Voor elke door Shape Your Body personal training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Shape Your Body personal training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Shape Your Body personal training is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Shape Your Body personal training geleverde trainingen en/of diensten.
 3. Shape Your Body personal training is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
 4. Shape Your Body personal training is niet aansprakelijk wanneer de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de trainer, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant.
 5. Shape Your Body personal training is niet aansprakelijk wanneer de klant op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig melden van enige beperking aan zijn of haar gezondheid of een beperking wat de training zou kunnen belemmeren.
 6. Shape Your Body personal training is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de klant verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 7. Shape Your Body personal training aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op de overeenkomst tussen Shape Your Body personal training en de klant alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
 2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
 3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Shape Your Body personal training zal dan met de klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Download de algemene voorwaarden hier.